rmbbznak150dpi.gif (7907 bytes)

Powrót do strony głównej

Modlitwy RMBB

Modlitwa za chorych i cierpiących

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.


Modlitwa za tych, którzy cierpią

Panie Jezu, który z własnego doświadczenia wiesz, co to znaczy cierpienie, zmiłuj się nad sercami zranionymi i obolałymi ciałami. Ty sam bądź ich pokojem i pokrzepieniem. Spraw, aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. Niech pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski nasze, pomoże nam lepiej znosić je i wykorzystywać dla zbawienia świata. Aktem miłości obejmującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości. Racz złączyć je z Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz. Amen.


Modlitwa o pomoc w cierpieniu

Jezu, Mistrzu cierpiących, naucz nas modlić się jak Ty, o oddalenie cierpienia, a gdy wolą Bożą jest, byśmy cierpieli – wspieraj nas i ucz przyjmować je, znosić i ofiarować dla większej Chwały Bożej i dla dobra wszystkich cierpiących. Amen.

Matko Boża Bolesna uproś nam męstwo w cierpieniu.


Modlitwa za opiekujących się chorymi

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.


Modlitwa do Maryi za chorych

Maryjo - bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata,

Tych, którzy w tej chwili stracili przytomność i będą umierać,

Tych, którzy rozpoczęli agonię,

Tych, którzy stracili nadzieję na wyzdrowienie,

Tych, którzy krzyczą i płaczą z bólu,

Tych, którzy nie mogą zatroszczyć się o siebie z powodu braku pieniędzy,

Tych, którzy tak bardzo chcieliby chodzić, a muszą po zostawać nieruchomi,

Tych, którzy na próżno szukają w swoim łóżku dogodniejszej pozycji.

Tych, którzy muszą się wyrzec najdroższych planów przyszłości,

Tych zwłaszcza, którzy nie wierzą w lepsze życie,

Tych, którzy buntują się i złorzeczą Bogu,

Tych, którzy nie wiedzą, że Chrystus boleśnie opuszczony na krzyżu cierpiał jak oni i za nich.

Maryjo - bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata.

Amen.


Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej

I

Matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego.

II

Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia - jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata. Amen.

III

Matko Bolesna pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym odkrywać w cierpieniu głęboki sens.Spraw, aby wielkie nasze cierpienia zalewające świat, nie zostały zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w zjednoczeniu z Chrystusem.Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się do jego zbawienia.Królowo Męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy zawsze umieli powtarzać za Jezusem "Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć Mnie ten kielich, niech się stanie wola Twoja". Amen.


Maryjo - Matko Jezusa, Małżonko Józefa, całuję ze czcią Twoje święte, spracowane ręce

- ręce, które piastowały małego Jezusa,

- ręce, które prały Mu pieluszki,

- ręce, które dźwigały dzban z wodą,

- ręce, które przygotowywały świąteczny posiłek,

- ręce, które tkały tunikę Jezusowi,

- ręce, które sprzątały dom nazaretański,

- ręce, które zamykały oczy świętemu Józefowi,

-ręce, które żegnające Jezusa opuszczającego dom,

- ręce, które obejmowały martwe ciało Chrystusa,

- ręce, uniesione w modlitwie,

- ręce, błogosławiące apostołów.

Całuję Twoje święte spracowane ręce Matko nasza. Patronko szarego, zwykłego dnia,

Wzorze matek i gospodyń, żon i wychowawczyń, Wdów i osób poświęconych Bogu,

Wzorze miłości macierzyńskiej i małżeńskiej, Współcierpiącej i przebaczającej.

Całuję Twoje święte, spracowane, miłosierne ręce.


Litania do Matki Bożej Bolesnej

Maryjo - Matko Bolesna, ogłoszona na Kalwarii naszą matką - otaczaj macierzyńską opieką wszystkich cierpiących,

Maryjo - Matko Ukrzyżowanego Jezusa - naucz nas widzieć w cierpiących braciach umęczonego Chrystusa,

Maryjo - stojąca pod krzyżem każdego cierpiącego człowieka - naucz nas trwać przy cierpiących i współcierpieć z nimi,

Maryjo - Matko cierpiących - wyjednaj wszystkim cierpiącym łaskę owocnego przeżywania cierpienia,

Maryjo - mężnie trwająca pod Krzyżem swego Syna uproś nam męstwo w cierpieniu,

Maryjo - Mistrzyni cierpiących - naucz nas po chrześcijańsku przeżywać cierpienie,

Maryjo - której serce przeniknął miecz boleści - wyjednaj nam światło zrozumienia zbawczych wartości cierpienia,

Maryjo - Matko cierpiącego Odkupiciela - naucz nas współcierpieć z Chrystusem dla przybliżenia Królestwa Bożego,

Maryjo - Współcierpiąca z Jezusem -ucz nas dopełniać w naszym ciele, czego nie dostaje męce Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół,

Maryjo - pragnąca zbawienia każdego człowieka - naucz nas przyjmować, znosić i ofiarować nasze cierpienia dla zbawienia świata,

Maryjo - Królowo Męczenników i Królowo Apostołów pomagaj nam w apostolskim przeżywaniu cierpienia.


Litania do Matki Bożej Pięknej Przyjaźni

Maryjo - od początku obdarzona Bożą przyjaźnią, uproś nam łaskę przyjaźni z Bogiem.

Maryjo - Przyjaciółko Ducha Świętego, uproś nam wszystkie jego dary.

Maryjo - Matko Bolesna, do końca wierna w przyjaźni Jezusowi, uproś nam wytrwanie w Jego przyjaźni na zawsze.

Maryjo - doskonale zjednoczona z wolą Bożą, uproś nam wierność Bożej woli.

Maryjo - rozważająca Bożą przyjaźń, naucz nas modlitwy przyjaźni.

Maryjo -Przyjaciółko Boża i nasza, prowadź nas do przy jaźni z Bogiem.

Maryjo - Matko naszego Boskiego Przyjaciela, nie dopuść, byśmy kiedykolwiek sprzeniewierzyli się Jemu.

Maryjo - Matko przyjaciół Boga, bądź strażniczką naszej przyjaźni z Bogiem.

Maryjo - Matko pięknej przyjaźni, uproś nam dar przy jaźni z ludźmi.

Maryjo - wzorze najpiękniejszych uczuć ludzkich, ucz nas szlachetnej miłości.

Maryjo - wzorze przyjaźni małżeńskiej, przyczyń się do przyjaźni w rodzinach.

Maryjo - patronko duchowej przyjaźni, uświęcaj naszą ludzką przy jaźń.

Maryjo - Panno wierna, ucz nas wierności człowiekowi. Maryjo - Matko zrozumienia i życzliwości, ucz nas wyrozumiałości.

Maryjo - Matko pojednania z Bogiem i ludźmi, naucz nas przebaczać w każdej okoliczności.

Maryjo - dojrzała w przyjaźni z Bogiem, prowadź nas do doskonałego człowieczeństwa na miarę dojrzałości Chrystusowej.

Maryjo - Matko i Przyjaciółko nasza, ucz nas przyjaźni z Tobą.

Maryjo - darząca nas swą niezrównaną przyjaźnią, chcemy Ci odpowiedzieć naszą przyjaźnią.

Maryjo - Matko Zawierzenia, liczymy na Twą macierzyńską przyjaźń i Tobie powierzamy nasze losy.


Litania do Świętego Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Niepokalana Matko Boża, Oblubienico Św. Józefa, módl się za nami, 

Św. Józefie, będący obrazem Boga i opiekunem Jego Jednorodzonego Syna,

Św. Józefie, najczystszy oblubieńcze Maryi,

Św. Józefie, potomku Dawida, dziedzicu wiary i cnót patriarchów,

Św. Józefie, który przez lat trzydzieści miałeś przed oczy ma Jezusa, Boski ideał wszelkiej doskonałości,

Św. Józefie, sprawiedliwy, prosty i prawy, oddany Sercu Bożemu,

Św. Józefie, przykładzie najdoskonalszego posłuszeństwa,

Św. Józefie, niedoceniany przez ludzi, lecz wielki w oczach Boga, podziwiany i szanowany przez Aniołów,

Św. Józefie, prowadzący w ubóstwie życie proste, ciche i pracowite,

Św. Józefie, wzorze życia wewnętrznego,

Św. Józefie, żyjący z Bogiem we wspólnocie rodzinnej z Jezusem Chrystusem,

Św. Józefie, patrzący długo i serdecznie na Słowo Wcielone, dotykający Go ze czcią i miłością,

Św. Józefie, który troskliwie zabiegałeś o niezbędne środki do życia dla naszego Zbawiciela,

Św. Józefie, wierny natchnieniom Ducha Świętego,

Św. Józefie, mężu doskonały, który nie uchybiałeś słowem,

Św. Józefie, który bez cudów i słów stałeś się żywą nauką dla ludzi,

Św. Józefie, którego życie było ciągłym rozmyślaniem,

Św. Józefie, złączony z Jezusem Chrystusem miłością najczystszą i najmocniejszą,

Św. Józefie, który w obecności Jezusa oddałeś Bogu duszę,

Św. Józefie, główny szafarzu i rozdawco skarbów niebieskich

Św. Józefie, przyjacielu i przewodniku dusz w drodze do świętości,

Św. Józefie, opiekunie słabych, pocieszycielu strapionych i ochrono pokutujących,

Św. Józefie, ostojo chrześcijan i nadziejo we wszelakiej potrzebie. módl się za nami.

 

Jezu Chryste, przez Twój wiek dziecięcy i życie ukryte, udziel nam łaski,

Wysłuchaj nas, Panie!

Jezu Chryste, przez dziewictwo Najświętszej Twojej Matki, oczyść nasze dusze,

Wysłuchaj nas, Panie!

Jezu Chryste , przez sprawiedliwość i wierność świętego Józefa, roztocz nad nami swoją opiekę,

Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami święty Józefie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Święty Józefie,Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie nasze potrzeby. Amen.


Modlitwy ku czci św. Józefa za konających

Przedwieczny Ojcze, przez oną miłość, którą masz ku św. Józefowi, z pomiędzy wszystkich wybranemu od Ciebie, aby był Twoim zastępcą na ziemi, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi.

Ojcze Nasz. Zdrowaś Maryja. Chwała Ojcu.

Przedwieczny Synu Boży, przez miłość Twoją dla św. Józefa, który Cię tak wiernie na ziemi strzegł, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryja. Chwała Ojcu.

Przedwieczny Duchu Boże, dla miłości Twej ku św. Józefowi, który z tak wielką troskliwością maił pieczę o Twą Najświętszą i Najukochańszą Oblubienicę Maryję, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryja. Chwała Ojcu.


Nowenna do błogosławionej Małgorzaty z Castello

 

rmbbznak150dpi.gif (7907 bytes)

Powrót do strony głównej